Year: 2022

Recording Memo 20220831

Having a nice recording day with a young string quartet and a senior trombone player: 🙂Violin: Anzu Suhara, Kon Shirasu,
Viola: Sumire Segawa
Violoncello: Kirin Uchida
Trombone: Kosei Murata

Recording Engineer: Naoto Shibuya
Studio : MIT Studio, Tokyo